پایان نامه با واژگان کلیدی تعيين، کيسهها، ريخته

فلينگ
ارزيابي
FP
درجه
بد
20-0
1
متوسط
40-21
2
نسبتاً خوب
60-41
3
خوب
80-61
4
عالي
100-81
5
FP:fleing point

فرمول محاسباتي شاخص فلينگ به شرح ذيل مي باشد.
رابطه (3-1)
FP = 220 + [ (2 × DM) – 15 ] – 40 × pH
3-4-1-2- تعيين ماده خشک
چهار گرم نمونه آسياب شده همگن به مدت 48 ساعت درآون با دماي 60 درجه سانتي‌گراد قرار داده شد و پس از کسر رطوبت از دست رفته، درصد ماده خشک نمونه تعيين گرديد (1990 AOAC,).
رابطه (3-2)

3-4-1-3- تعيين خاکسترخام و ماده آلي
براي اندازه‌گيري خاکستر خام، با سوزاندن نمونه‌ها در کوره الکتريکي به مدت 6 ساعت در دماي 550 درجه سانتيگراد تعيين شد و درصد ماده آلي نمونه‌ها از اختلاف ماده خشک با خاکسترخام محاسبه گرديد (AOAC, 1990).
رابطه(3-3)

=aوزن بوته =bوزن نمونه خشک شده =cوزن بوته با خاکستر
رابطه (3-4)
%OM=100-%Ash
3-4-1-4- اجزاي ديواره سلولي
3-4-1-4-1- ديواره سلولي(NDF)
براي تعيين ديواره سلولي از نمونه‌هاي خشک شده استفاده شد. ديواره سلولي با استفاده از محلول شوينده خنثي (NDS) مطابق با روش ون سوست و همکاران (1991) اندازه‌گيري شد.
محتويات محلول NDS (محلول شوينده خنثي)
– سديم لوريل سولفات 30 گرم
– EDTA 61/18 گرم
– بوراكس(بورات سديم ده آب) 81/6 گرم
– دي سديم هيدرو‍ژن فسفات بدون آب 56/4 گرم
– 2- اتوكسي اتانول 10 ميلي ليتر
بعد از مخلوط کردن مواد بالا با هم، با افزودن آب مقطر حجم نهايي محلول به يک ليتر رسانيده شد.
– روش انجام آزمايش:
براي اندازهگيري NDF از دستگاه فايبربگ Gerhardt مدل EV1 ساخت آلمان استفاده شد. در اين روش يک گرم نمونه خشک با استفاده از ترازوي با دقت 0001/0± گرم وزن و درون کيسهها ريخته شد، سپس کيسهها در دستگاه فايبربگ در محل مورد نظر قرار گرفتند. 300 ميلي‌ليتر از محلول NDS روي آن‌ها ريخته شد به نحوي که بالاتر از نمونه‌ها قرارگيرد. محلول به مدت يک ساعت بعد از جوش آمدن، در حال جوشيدن باقي مي‌ماند. در ادامه کيسه‌هاي حاوي نمونه‌ها از دستگاه خارج و ابتدا با آب ولرم و سپس با استن و در انتها دوباره با آب ولرم شسته شدند، تا آّب خروجي شفاف شود. سپس کيسهها بعد از شتشو، داخل بوتههايي که از قبل وزن و شماره‌گذاري شده بودند، قرار گرفتند. بوته ها درون آون در دماي 90 درجه سانتي‌گراد و به مدت 24 ساعت قرار داده شدند. در ادامه کيسه‌ها از آون خارج و پس از سرد شدن درون دسيکاتور، وزن شده، سپس کيسه‌هاي حاوي نمونه‌ها به مدت 8 ساعت در دماي 550 درجه سانتي‌گراد درون کوره سوزانيده شدند. در نهايت ميزان NDF نمونه ها با استفاده ازرابطه (3-1) زير محاسبه گرديدند:
رابطه(3-5)

=W2وزن نمونه بعد از آون =W3وزن نمونه بعد از کوره =W3وزن اوليه ماده خشک
3-4-1-4-2- ديواره سلولي بدون همي سلولز(ADF)
اين بخش با استفاده از محلول شوينده اسيدي (ADS) و طبق روش ون سوست وهمکاران (Van Soest, 1991) تعيين شد.
محلول ADS( محلول شوينده اسيدي)
براي تهيه محلول،20 گرم ستابلن در بالن ژوژه يك ليتري ريخته و با اسيد سولفوريك يک نرمال به حجم يک ليتر رسانيده ميشود. براي اندازهگيري ADF از دستگاه فايبربگ Gerhardt مدل EV1 ساخت آلمان استفاده شد. در اين روش يک گرم نمونه خشک با استفاده از ترازوي با دقت 0001/0 گرم وزن و درون کيسهها ريخته شد، سپس کيسهها در دستگاه فايبربگ در محل مورد نظر قرار گرفتند. 300 ميلي‌ليتر از محلول ADS روي آن‌ها ريخته شد به نحوي که بالاتر از نمونه‌ها قرارگيرد. محلول به مدت 1 ساعت بعد از جوش آمدن، در حال جوشيدن باقي مي‌ماند. در ادامه کيسه‌هاي حاوي نمونه‌ها از دستگاه خارج و ابتدا با آب ولرم و سپس با استن و در انتها دوباره با آب ولرم شسته شدند، تا آّب خروجي شفاف شود. سپس کيسهها بعد از شستشو، داخل بوتههايي که از قبل وزن و شماره‌گذاري شده بودند، قرار گرفتند. بوته ها درون آون در دماي 90 درجه سانتي‌گراد و به مدت 24 ساعت قرار داده شدند. در ادامه کيسه‌ها از آون خارج و پس از سرد شدن درون دسيکاتور، وزن شده، سپس کيسه‌هاي حاوي نمونه‌ها به مدت 8 ساعت در دماي 550 درجه سانتي‌گراد درون کوره سوزانيده شدند. در نهايت ميزان ADF نمونه ها با استفاده ازرابطه زير محاسبه گرديدند:

رابطه (3-6)

=W2وزن نمونه بعد از آون =W3وزن نمونه بعد از کوره =W3وزن اوليه ماده خشک

3-4-1-6- تعيين چربي خام
براي اندازه‌گيري چربي از روش استخراج با حلال و دستگاه سوکسله مدل Gerhardt ساخت آلمان استفاده گرديد.
– روش انجام آزمايش
براي هر نمونه، يك عدد تيمبل را به مدت يک ساعت در دماي 103 تا 105 درجه سانتيگراد در آون خشك كرده و وزن آن يادداشت شد. 2 گرم نمونه غذايي خشك شده در تيمبل ريخته و تيمبل در قسمت استوانه‌اي، استخراج كننده دستگاه سوكسله قرار داده شد. دستگاه عصارهگير به بالن ته گرد و سرد كننده وصل شد، دستگاه بايد در زير هود باشد تا بخارهاي احتمالي، حاصل از حلالها كه سمي هستند وارد آزمايشگاه نشوند. حدود 200 سي‌سي حلال از قسمت بالاي مبرد، به بالن ته گرد دستگاه اضافه شد. مجموعه دستگاه سوكسله به كمك پايه، روي اجاق الكتريكي محكم قرار داده شد و لوله هاي آب سرد كننده به آن وصل شدند و عمل عصاره گيري به مدت 4 ساعت انجام گرفت. با گرم شدن حلال و تبخير آن، بخارات حلال در تماس با سطح داخلي مبرد به مايع تبديل شده و روي تيمبلهاي حاوي نمونه ريخته مي‌شوند. وقتي كه استوانه پر از حلال شد، با ايجاد سيفون، حلال را كه حالا مقداري از چربي نمونه را در خود حل كرده به داخل بالن برمي گردد. با گرم شدن حلال و تبخير آن، چربي ها كه نقطه جوش بالاتري دارند، باقي مانده، ولي حلال مجدداً سيكل خود را طي مي كند. اين چرخه در مدت روشن بودن دستگاه ادامه مييابد تا چربي نمونه كاملاً گرفته شود. بعد از چربي‌گيري، تيمبل حاوي نمونه غذايي چربي گرفته شده، در آون با دماي 102 درجه به مدت 1 ساعت خشك شد و بعد از سرد شدن درون دسيکاتور، توزين گرديد. با دانستن وزن تيمبل خشك، وزن نمونه غذايي خشك و وزن تيمبل حاوي نمونه چربي گرفته خشك، درصد چربي خام با استفاده از رابطه (3-2) ذيل محاسبه گرديد:

رابطه (3-7)
%EE= 100- (
X1= وزن تيمبل خشک
X2=وزن تيمبل حاوي نمونه چربي گرفته خشک
SD=وزن نمونه غذايي خشک
3-4-1-7- تعيين پروتئين خام
پروتئين خام با استفاده از روش کلدال و دستگاه نيمه اتوماتيک کجلدال Gerhardtمدل 45 VAP تعيين شد.
3-4-1-7-1- اندازه‌گيري ازت به روش تيتراسيون بعداز تقطير
3-4-1-7-2- آماده‌.سازي نمونه
3/0 گرم نمونه توزين شده را درون ارلن ريخته و يك ارلن نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.

3-4-1-7-3- هضم نمونه
مقدار اسيد مخلوط مصرفي (پودر سلنيوم + اسيد سولفوريك غليظ) جهت هضم براي هر نمونه 5/2 ميليليتر ميباشد. نمونه به مدت 24 ساعت درون محلول هضم و به مدت 2 ساعت در درجه حرارت 80 درجه سانتيگراد قرارداده شد. پس از مدت زمان تعيين شده هر 10 دقيقه يك بار 1 سيسي آب اكسيژنه به نمونهها اضافه مي‌شود، تا زماني كه محلول بيرنگ شود. سپس محلول حاصل از هضم را با آب مقطر به حجم 50 سيسي رسانيده و با استفاده از كاغذ صافي و قيف، نمونه صاف گرديد.
3-4-1-7-4- تقطير و تيتراسيون
در اين مرحله 5 سيسي از نمونه صاف شده درون دستگاه كجلدال قرار داده مي‌شوند، سپس 10 سيسي اسيد بوريك درون يك ارلن ريخته و به آن 10 قطره محلول انديكاتور اضافه ميگردد و به دستگاه كجلدال منتقل مي‌شود. آمونياك حاصل از عمل هضم گياه در مجاورت محيط قليايي و به كمك حرارت تقطير شده و به وسيله اسيد بوريك جذب ميشود. پس از اتمام تقطير (تشكيل رنگ سبز در ارلن حاوي اسيد بوريك) ارلن را از دستگاه جدا كرده و H2SO4 تا تشكيل رنگ صورتي تيتر ميشود. مقدار اسيد مصرفي در رابطه 3-3 قرار داده شده، تا مقدار ازت كل در نمونه بدست آيد.
رابطه (3-8)
3/0-2/0 = VB
در رابطه 3-8:
V: حجم اسيد مصرفي براي تغيير رنگ M: وزن نمونه تر
VB: شاهد N: درصد ازت نمونه
3-4-1-7-5- اندازهگيري پروتئين خام
براي اندازهگيري ميزان پروتئين خام، مقدار ازت كل در عدد ثابت 25/6 ضرب شد.
3-4-2- تفسير نتايج حاصل از کيسههاي نايلوني
در روش کيسههاي نايلوني ناپديد شدن مواد، اندازه گيري مي‌شود و فرض مي‌شود که ناپديد شدن نمونه خوراک برابر هضمپذيري است. اگر چه اين فرض ما در مجموع صحيح است، اما در چندين مورد خاص اين فرض را نمي‌توان معتبر دانست (مواد محلول در آب که سريعاً ناپديد ميشوند و ذرات بسيار ريز که ما فرض کردهايم تجزيه شدهاند). البته اين امکان وجود دارد که ذرات بسيار ريزي که از دست ميروند را با قرار دادن يک کيسه در حمام آب و کيسه ديگري در شکمبه و تعيين وزن از دست رفته در دو کيسه، با هم مقايسه نمود. رابطه 3-4 توسط اورسكوف و مکدونالد(1979) به منظور برآورد تجزيه‌پذيري ماده خشک بيان شده است.

رابطه( 3-9) P= a + b ( 1 – e-ct)
در اين معادله P درصد تجزيهپذيري در زمان t،a ذرات محلول (بخش سريع تجزيه)، b ذرات نامحلول (بخش كند تجزيه)که بطور بالقوه تجزيه پذير هستند، C سرعت تجزيهپذيري يا ثابت نرخ تجزيه (درصد / ساعت) و a + b مواد خوراکي که به طور بالقوه قابل تجزيه هستند، به صورت درصد بيان ميشوند. تجزيهپذيري مؤثر شکمبه از ترکيبات علوفهاي به صورت زير محاسبه مي‌شود، که K، ميزان جريان مواد شكمبهاي است:
ED=a+[b×c/c+k] رابطه (3-10)
ماده خشک، ماده آلي و پروتئين مواد خوراکي با استفاده از تکنيک کيسههاي نايلوني ارزيابي مي شوند. در اين تحقيق مواد خوراکي در 65 درجه سانتيگراد و براي 48 ساعت خشک شد و با الک 5/2 ميليمتري آسياب شدند. 5 گرم از هر نمونه در کيسههاي نايلوني که وزن شدهاند، قرار ميگيرند. منافذ کيسهها 40 نانومتر و اندازه آن‌ها 12 × 5/6 سانتيمتربود. کيسهها در شکمبه قرار داده شدند و در ساعات 3، 6، 9، 12، 24، 36، 48، 72 و 96 بيرون آورده شدند. کيسه ها مستقيماً پس از بيرون آوردن از شکمبه وارد آب سرد شده و به آرامي زير آب سرد به مدت 30 دقيقه شسته شوند. در پايان کيسهها در دماي 65 درجه سانتيگراد و به مدت 48 ساعت در آون خشک شدند و پس از سرد شدن در دسيکاتور، توزين شدند. براي تعيين کاهش ماده خوراکي پس از انکوباسيون و شستشو، دو کيسه ديگر به عنوان زمان صفر، شامل 5 گرم ماده خوراکي مورد آزمايش در آب 39 درجه سانتيگراد به مدت يک ساعت شيکر گرديد. به طور مشابه کيسهها شسته شده و خشک شدند و به اين ترتيب ميزان ناپديدشدگي (تجزيهپذيري) ماده خشک، ماده آلي و پروتئين از طريق روش in situ در دوره انکوباسيون تعيين گرديد.

3-4-3- آزمون توليد گاز
تعيين ميزان گاز توليدي از تخمير نمونه‌ها مطابق با روش منک و استينگاس (1988) انجام گرفت. شيرابه شکمبه از گاوهاي نر بومي (فيستوله دار) گرفته شد.
3-4-3-1- آماده‌سازي نمونه و سرنگ‌ها
نمونهها با استفاده از يک الک يک ميليمتري آسياب شدند. مقدار 5 ± 210 ميليگرم نمونه (3 تکرار) در داخل هر سرنگ ريخته

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تعيين، ميزان، خوشخوراکي Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ميليليتر، شکمبه، شيرابه