پایان نامه با واژگان کلیدی سيلو، تغييرات، تجزيه

د اسيد لاکتيک13 2-باکتريهاي مولد اسيد بوتيريک14 3-باکتريهاي کلي آيروژن15 4-باکتريهاي مولد اسيد سيتريک16 5-محرکهاي مختلف فساد و پوسيدگي و 6- قارچهاي مخمر. از بين تمام اين ميکروارگانيسمها، باکتريهاي توليدکننده اسيدلاکتيک مطلوب و مورد توجهاند. در شرايط مساعد اين باکتريها به سرعت، مقدار زيادي اسيدلاکتيک را که براي نگهداري علوفه سيلاژ شده لازم است، توليد ميکنند. از طرف ديگر قارچهاي مخمر نيز تا حدودي مفيد هستند، زيرا توليد الکل کرده و سبب معطر و خوشخوراک شدن سيلاژ ميشوند. براي اينکه محيط براي فعاليتهاي ميکروارگانيسمهاي بي هوازي فراهم شود توده گياه را که به داخل سيلو ريخته شد، تحت فشار قرار ميدهند تا هوا از داخل علوفه سيلاژ شده خارج شود، چون اکسيژن هوا براي ايجاد شرايط مناسب جهت اسيدي شدن گياه لازم نيست. پس از خروج هوا، قسمت سيلو را ميپوشانند. براي مدتي سلولهاي گياه که هنوز زندهاند، تنفس کرده و از اکسيژن هوايي که در بينابين توده سيلاژ شده باقي مانده استفاده ميکنند (جامعي، 1372). ورود هوا به داخل سيلو سبب فعاليت مجدد ميکروارگانيسمهاي هوازي شده و باکتريهاي مولد اسيد بوتيريک، شروع به ساخت اين اسيد ميکنند. چنانچه مقدار اسيد بوتيريک به 5/1 درصد کل توده برسد، توده سيلاژ بوي بسيار نامطبوعي به خود ميگيرد که سبب کاهش مصرف آن ميشود. از طرف ديگر اسيد بوتيريک و همچنين، فسادي که در اثر فعاليت محرکهاي فاسد کننده، در سيلاژ بوجود ميآيند، نه تنها سبب ايجاد ناراحتي در دستگاه گوارش دام شده، بلکه توليد حيوان را بويژه در گاوهاي شيري و ساير حيوانات شيرده تحت تأثير قرار ميدهند (جامعي، 1372).

2-6- تأثير فرآيندسيلو بر شاخصهاي کيفي علوفه
از مهمترين تغييراتي که در خصوصيات شيميايي گياه در طي سيلو شدن ايجاد ميشود، ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
2-6-1- تغييرات عصاره عاري از نيتروژن (NFE)
عصاره عاري از نيتروژن در مراحل تنفس و تخمير بيشتر از ساير مواد تحت تأثير قرار ميگيرد و از تجزيه آن، اسيدهاي آلي بوجود ميآيند که در زمان اندازه گيري چربي، در اتر حل شده و جزء چربي محسوب ميشوند و در نتيجه ميزان چربي سيلاژ بيشتر برآورد ميشود (جامعي، 1372). تغييرات گوارشپذيري مواد غير نيتروژني کم است و علت اينکه اين مواد زود تجزيه ميشوند آن است که در مرحله تجزيه بيولوژيکي در داخل سيلو، ابتدا مواد سريع التجزيه مورد استفاده باکتريها قرار ميگيرند (زارع پور، 1377).
2-6-2- تغييرات فيبر يا سلولز
درصد سلولز در مواد سيلو شده معمولا بيش از گياه تازه است. علت اين امر را بايد در تجزيه مواد ديگر بويژه NFEجستجو کرد. گوارشپذيري سلولز به ندرت تغيير پيدا ميکند و در موارد خاصي امکان اضافه شدن درصد گوارشپذيري سلولز در مواد سيلو شده وجود دارد (زادهوش و فرداد، 1380).

2-6-3- تغييرات پروتئين خام
ممکن است در برخي مواقع درصد پروتئين خام سيلو بيش از ماده اوليه باشد، علت آن نيز مربوط به تجزيه و کم شدن مواد ديگري بويژه NFE است. درجه تجزيه پروتئين بستگي به روش سيلو کردن، نوع تخمير، سرعت و شدت پايين آمدن pH دارد. در سيلوهاي آبدار و مرطوب، هر چه pH محيط بالاتر باشد، تجزيه مواد نيتروژن دار بيشتر خواهد بود. عملاً پتجزيه پروتئينها در سيلوهاي آبدار بدون مکمل خيلي زياد است و چه بهتر از مکملهاي سيلوي استفاده شود، تجزيه پروتئين خام يا توليد آمونياک کمتر خواهد بود. بازهاي فراري که از تجزيه پروتئين حاصل ميشوند، به همان صورت از دستگاه گوارش تک معدهايها خارج شده و ارزش غذايي سيلاژ را کاهش ميدهند (زارع پور، 1377).

2-6-4- تغييرات مواد معدني
خاکستر (بر حسب ماده خشک) ممکن است به علت کاهش مواد غير نيتروژن دار و يا ساير مواد، ازدياد پيدا کند. ميزان کلسيم در مواد سيلو شده که به آنها اسيدهاي معدني افزوده شده باشد، تا اندازهاي کاهش مييابد. مقدار فسفر در مواد سيلو شده مشابه آن در علوفه تازه است (ولي زاده و همکاران، 1382).
2-6-5- تغييرات ويتامينها
مقدار ويتامينها در يک توده گياهي که به خوبي سيلو شده باشد خيلي بيشتر است بطوريکه سيلاژ‌ها از خوراک‌هاي سرشار از کاروتن17 و ويتامينهاي گروه B هستند. البته با افزايش درصد ماده خشک گياه و يا پژمرده کردن، مقدار کاروتن گياه و سيلاژ آن کاهش مييابد. حدود 30 تا 60 درصد کاروتن گياه ممکن است در موقع جمع آوري از بين برود. اتلاف کاروتن به وسيله تخمير در خلال 3 هفته اول سيلو شدن صورت ميگيرد که مقدار آن در روش تخمير سرد حدود 10 درصد و در روشهاي گرم و داغ بيشترخواهد بود. مقدار ويتامينD در مواد سيلو شده با مقدار آن در مواد غير سيلوي تفاوتي ندارد (قنبري گردونک، 1379). تحقيقات نشان داده است که فرآيند تخمير درسيلاژ منجر به کاهش اندک درصد پروتئين خام علوفه مي‌شود. البته محتواي نيتراتي در طول دوره سيلو کردن کاهش نمييابد و احياء آن در سيلوهاي خوب در حداقل است. بنابراين، هر کوششي جهت افزايش کيفيت سيلو، منجر به باقي ماندن نيترات بيشتر در آن مي‌شود(ولي زاده و همکاران، 1382). محققين گزارش کردند که يکي از دلايل کاهش پروتئين و يا ترکيبات نيتروژنه در طي سيلو احياء نيترات است که ساعاتي پس از سيلو کردن رخ ميدهد و محصول نهايي اين عمل آمونياک، گاز اکسيد نيتريک (NO) يا اکسيد نيترو (NO2) است (Ataku et al., 1983). بعضي از ترکيبات نيتروژنه اثر بافري دارند که ممکن است از تغيير pH ممانعت کنند و مانع اسيدي شدن سيلاژ شوند که البته پژمرده کردن علوفه قبل از سيلو ميتواند تا حد زيادي اين مشکل را برطرف کند. بالا بودن مقدار کربوهيدراتهاي محلول در آب، در علوفه باعث افزايش سرعت تخمير و در نتيجه سرعت تجمع لاکتات و کاهش سريع pH که ممکن است مانع فعاليت گونهاي لاکتوباسيلي شود و اين امر مانع مصرف و حل شدن سلولز و همي سلولز وکاهش درصد اين مواد ميشود(Ben-Gheda lia et al ., 1995). همچنين، گزارش شده است که فعاليت آنزيمهاي تنفسي گياه تا زماني که شرايط داخل سيلو هوازي بوده و pHسيلو تغيير نکند ادامه مييابد. باکتريهاي هوازي کربوهيدراتهاي محلول سيلو را تا زمان اتمام اکسيژن محبوس در سيلو مصرف ميکنند و بعد از اتمام اکسيژن مرحله غير هوازي سيلو و فعاليت باکتريهاي توليد کننده اسيدلاکتيک براي توليد اسيدلاکتيک و اسيدهاي چرب چرخه کوتاه آغاز ميشود و با توليد اسيد، pH سيلو پايين و به 2/4 ميرسد و بعد از آن در همين pH باقي ميماند (Ohki, 1985).

2-7- تعيين ميزان تجزيه پذيري و قابليت هضم نمونه‌هاي خوراکي
2-7-1- روش کيسه‌هاي نايلوني
سالهاست که روش استفاده از کيسههاي نايلوني براي برآورد ميزان تجزيه خوراک در شکمبه مورد استفاده قرار ميگيرد (Kibon and ?rskov , 1993). از آنجايي که روش کيسههاي نايلوني با قرار دادن مواد خوراکي در داخل شکمبه دام، امکان مجاورت نزديک خوراکهاي مورد آزمايش را با محيط تخمير ميسر ميسازد، شايد بتوان گفت که روشي بهتر از آن براي تقليد از محيط شکمبه (از نظر درجه حرارت، بافر، pH و آنزيم‌ها) وجود ندارد. با اين حال اين روش نيز داراي معايبي از قبيل اندازه قطر منافذ کيسهها (Rodneyk et al. , 1991)، تفاوت ترکيب جمعيت ميکروبي داخل و خارج کيسه، نسبت وزن نمونه به مساحت کيسه (ميليگرم در هر سانتيمترمربع) انداره ذرات نمونه خوراک (Lapin, 1990) و آلوده شدن مواد باقي مانده درون کيسه با اجساد ميکروارگانيسمهاي شکمبه ميباشد که مي‌تواند تفسير نتايج اين روش را تحت تاثير قرار دهد (?rskov et al., 1980). روش كيسههاي نايلوني يا كيسههاي پلياستر18 و داکروني19 به طور وسيعي براي تخمين تجزيهپذيري مواد مغذي در شكمبه استفاده شده است. اين روش شامل معلق گذاشتن كيسههاي حاوي مقدار مواد غذايي متفاوت در شكمبه و اندازهگيري ناپديد شدن مواد مغذي در فاصلههاي زماني متفاوت است. بنابراين، اين روش در مقايسه با روشهاي آزمايشگاهي داراي يك مزيت است و آن اين كه، اين روش فرآيندهاي هضمي كه در شكمبه يك حيوان زنده اتفاق ميافتد را در بر ميگيرد‌. اين روش توسط اورسکوف و مکدونالد در سال 1979 بيان شد و اولين بار براي بررسي روند تجزيهپذيري پروتئين استفاده شد. عوامل متعددي بر تخمين هضم مواد مغذي اثر مي گذارند و بايد در اين تكنيك كنترل شوند تا شرايط استاندارد حفظ شود. اين عوامل شامل قطر منافذ كيسهها، نسبت وزن نمونه به مساحت كيسه، اندازة ذرات نمونه، روش گذاشتن كيسه در شكمبه، جيره حيوان، دفعات تغذيه حيوان و ميزان باكتريهايي كه به غذاي باقيمانده در كيسه چسبيدهاند و غيره ميباشند (ARC, 1984). قابليت هضم خوراک در نشخوارکنندگان را مي‌توان از طريق کيسههاي کوچک نايلوني تعيين کرد. نمونهي خوراک (3- 5گرم ماده خشک) در کيسههاي کوچک ساخته شده از پارچه نفوذ پذير از جنس نايلون خاص با اندازه منافذ استاندارد (40 تا 60 ميکرون) قرار داده شده و کيسهها از طريق کانولا20 وارد شکمبه ميشوند و در آنجا در مدت زمان‌هاي مختلف انکوباسيون ميگردند. هر کيسه پس از خارج شدن از شکمبه، شسته شده و جهت تعيين ميزان بقاياي ماده خشک که معياري از مواد هضم نشده است، خشک ميگردد(?rskov et al., 1980).

2-7-2- آماده کردن نمونه
آمادهسازي نمونهها به منظور قرار دادن در شکمبه، بايد به گونهاي باشد که، حضور اين مواد در شكمبه درست مانند حالتي باشد که، خود حيوان اين مواد را مصرف مي‌کند. نمونه ايده آل از مواد جويده شده توسط حيوان از کانولاي مري جمعآوري مي‌شود، که در سطح وسيع استفاده از آن امکانپذير نيست (?rskov, 1992). پيشنهاد مي‌شود که از نمونه خشک و آسياب شده براي فيستولهگذاري استفاده شود. نمونه خشک از به کمک الکهاي 2/5-3 ميليمتري آسياب مي‌شوند. پيشنهاد مي‌شود، که کيسهها با محتويات درون آن‌ها قبل از انکوباسيون در آب خيسانده شوند، هر چند اطلاعات موجود در مورد مزيت اين روش محدود است ( ?rskov, 1992; Mehrez and ?rskov , 1977).
2-7-3- تعداد اندازه‌گيري
داشتن تکرار در اندازهگيري براي رسيدن به دقت مطلوب، جهت شرح منبع تغييرات لازم است. حداقل تعداد دام در تحقيقات مختلف 3 دام ذکر شده، تا حداقل تغييرات بين دام که يک منبع ارزيابي مهم تغييرات در تجزيهپذيري ميباشد، لحاظ شود و در اين حالت بهتر است تکرار در مورد نمونه خوراکي نيز در يک دام مورد ارزيابي قرار گيرد، تا تغييرات بين روزها نيز ارزيابي شود. ديگر منبع تغييرات، تغييرات بين کيسهها ميباشد که حداقل تغييرات است (?rskov, 1980). براساس تحقيقات انجام شده مشاهده شده كه بزرگترين منبع تغييرات در تكنيك کيسههاي نايلوني حيوان ميزبان مي‌باشد (?rskov, 1992; Mehrez and ?rskov, 1977). آن‌ها پيشنهاد كردند كه، براي به دست آوردن تخمين دقيق، بايد نمونه‌ها حداقل در دو دوره و در سه حيوان انكوبيت شوند (Mehrez and ?rskov, 1977).
2-7-4- انکوباسيون و بيرون آوردن کيسه‌ها از شکمبه
کيسهها بايستي آزادانه در بين مواد هضمي هم در فاز مايع و هم در فاز جامد شکمبه حرکت کنند (?rskov, 1992). مدت زماني که هر کيسه در شکمبه قرار ميگيرد، به ويژگيهاي نمونه بستگي دارد (Redimo and Pedraza Olivera, 1998). در مورد خوراکهاي کنسانترهاي مدت زمان انکوباسيون صفر تا 48 ساعت و در مورد خوراکهاي علوفهاي صفر تا 96 ساعت است ( نيکخواه و محرري، 1375).
2-7-5- شستن کيسهها
به منظور حذف مواد خوراکي ديگر و ميکروارگانيسمها از کيسهها، بايستي کيسهها با دست و يا دستگاه شسته شوند (Michalet-Doreau and Band, 1992). براي تعيين مقدار هضم شده نمونه خوراک در طول انکوباسيون کيسهها پس از شستشو، در آون خشک ميشوند.روشهاي زيادي وجود دارد که با استفاده از آن ها ميتوان

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عوارض وجود، اضافه وزن Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تعيين، ميزان، خوشخوراکي