پایان نامه با واژگان کلیدی عوارض وجود، اضافه وزن

مغذي موجود در آن نسبت به ساير محصولات علوفه‌اي از ارزش غذايي بيشتري برخوردار است. بهترين نوع محصول ممکن است در هر هکتار 18 تن ماده خشک توليد نمايد. .تعداد دواير متحدالمرکز در چغندر علوفه اي 5-3 عدد و در چغندر قند 12-8 عدد مي باشد.نظر بهاينکه تاکنون تحقيقات کاملي در مورد ارزش غذايي چغندرعلوفهاي در کشور انجام نشده است، ضروري است که اين گياه مورد بررسي قرار گيرد. لذا اين تحقيق براي تعيين ارزش غذايي بخشهاي مختلف گياه چغندرعلوفهاي سيلو شده و سيلو نشده و تعيين ميزان خوش خوراکي انجام گرفت.
1-1- اهميت سيلو کردن علوفه
هدف اصلي از حفظ هر محصول زراعي، نگهداري آن در شرايط مطلوب براي استفاده در فصولي است که اين محصول وجود ندارد. شرايط نامطلوب جوي ممکن است باعث از دست رفتن مواد مغذي و در مجموع کاهش ارزشغذايي علوفه شود يکي از روشهايي که تا حدودي وابستگي کمتري به شرايط جوي، مرحله برداشت و بلوغ گياهان دارد و توسط دامداران براي نگهداري گياهان به کار ميرود، استفاده از فرآيند تخمير طبيعي (تهيه سيلاژ) است. با اينکه امروزه تهيه علوفه خشک با ورود فناوريهاي جديد خشک کردن به طور قابل ملاحظهاي بهبود يافته است، اما از آنجايي که اين روشها به شدت تخصصي و زمان بر هستند بسياري از دامداران ترجيح ميدهند که علوفه را به صورت سيلو شده نگهداري نمايند. همچنين سيلو کردن باعث از بين رفتن بسياري از مواد ضد مغذيهاي موجود در گياه ميشود (ولي زاده و ناصريان، 1386). نخستين مورد ضروري براي حفظ محصولات زراعي بوسيله تخمير طبيعي، دستيابي به يک شرايط بيهوازي است. در عمل روشهاي بيهوازي را ميتوان به روشهاي گوناگون بدست آورد. هدف اصلي از پوشاندن و غير قابل نفوذ نمودن سيلو، پيشگيري از ورود مجدد و گردش هوا در مواد سيلو شده است. در هر قسمتي که اکسيژن براي مدتي با علوفه در تماس باشد، فعاليتهاي ميکروبي بصورت هوازي رخ داده و در اثر فساد، مواد به فرآوردههاي غير قابل استفاده، غير خوراکي و اغلب سمي تبديل ميشوند. دومين هدف مهم جلوگيري از فعاليت ميکروارگانيسمهاي نامطلوب مانند کلستريديومها6 و انتروباکتريها7 است( ولي زاده و همکاران، 1386).
1-2- اهداف تحقيق
الف-تعيين ارزش‌غذايي و خوش‌خوراکي سربرگ، ريشه و بوته کامل چغندرعلوفه‌اي
ب – مقايسه بين ارزش‌غذايي و خوش‌خوراکي بخش‌هاي مختلف چغندرعلوفه‌اي سيلو شده و سيلو نشده

2-1- مقايسه چغندرعلوفه‌اي نسبت به چغندرقند:
– هرچه غده سفيدتر و کشيدهتر باشد ميزان قند بيشتر است.
– قند در برگها ساخته ميشود و در غده تجمع مييابد، بنابراين تعداد برگ چغندرقند بيشترمي باشد که ميزان قندش بالاتر است.
– چغندرعلوفه‌اي نسبت به چغندرقند اغلب از زمين بيرون ميآيد.
– سلولهاي پارانشيمي ذخيره‌اي در اطراف اين دستجات متحدالمرکز وجود دارند. هرچه تعداد دستجات بيشتر باشد قند نيز بيشتر است.
– چغندرقند 3 برابر چغندرعلوفه اي برگ دارد.
– راندمان جذب در چغندرقند بيشتر است زيرا عميقتر بوده و برگهاي بيشتري دارد.
– بريدگي محل ظهور ريشه در بغل غده هر چه عميقتر باشد درصد قند بيشتر است.
– در زمستان مقدار کل ماده خشک توليدي از چغندرعلوفهاي از بقيه گياهان علوفهاي بيشتر است.
– برگخوارها به چغندرعلوفهاي بيشتر آسيب مي رسانند زيرا تعداد برگش کمتر است. ولي چغندرقند برگسازي لوکس داشته و برگهاي از دست رفته در اثر آفات را جبران مي کند(رئيسيان زاده، 1379).
ريشه بهعنوان يك خوراك پرانرژي محسوب شده و از نظر ميزان پروتئين فقير است . آزمايشات نشان داد كه ميزان قابليت هضم ماده آلي در ماده خشك آن 85 درصد ميباشد (Givens, 1990). چغندرقند معمولاً بعد از برداشت در يك جا ذخيره شده و تدريجاً شسته يا بصورت خشك تميز مي شود و بصورت خرد شده و يا برش زده شده در تغذيه دام به مصرف دام مي رسد. برگ و طوقه چغندرقند داراي مقدار قابل توجهي پروتئين( 3/15 درصد) است (Given, 1990). اگر برگ بصورت تازه به مصرف برسد به لحاظ جلوگيري از عوارض وجود تركيبات ضد تغذيه‌اي مانند ساپونين8 و اسيد اگزاليك9 بايد قبل از مصرف پلاسانده شود (Clark et al., 1975). برگ چغندر توليد شده ممكن است. در مزرعه توسط دام چرا شده ، برداشت شده و در محل دامداري بصورت تازه مصرف شود ، بهعنوان كود سبز به زمين باز گردانده شود يا اينكه برداشت شده و براي مصرف تدريجي سيلو شود. چغندر خرد شده و برگ و طوقه آن به خوبي قابليت سيلو شدن دارند و در گاوهاي شيري كه روزانه 6 كيلوگرم از سيلاژ برگ چغندر استفاده كرده بودند هيچ گونه عوارضي مشاهده نشد. به نظر مي رسد كه سيلاژ كردن عوارض ناشي از تركيبات سمي موجود در برگ چغندر را كاهش مي دهد(Englig et al., 1988).همچنين در مطالعهاي که در ايرلند، به منظور بررسي تاثير استفاده از چغندرعلوفه‌اي بر روي شير توليدي و انرژي قابل متابوليسم انجام شد .نشان داده که استفاده از چغندرعلوفه‌اي همراه سيلاژ گراسها باعث افزايش انرژي قابل متابوليسمي مصرفي(MEI) 10 شده، وتأثير کمي روي افزايش توليد شير داشته(Mcilmoyle et al., 2010) . تهيه سيلاژ بوته كامل چغندرقند يك موقعيت مناسبي براي ذخيرهسازي همزمان ريشه و برگ و طوقه است كه توليد خوراكي مي كند كه براي گاوهاي پرواري بدون هيچ گونه عملآوري يا افزودني ديگرمناسب است. بعلاوه محتواي پروتئيني بالا در برگ، جبران كمبود پروتئين موجود در ريشه را مي كند . در گوساله هاي گوشتي كه از علوفه كامل چغندرعلوفهاي سيلو شده تغذيه شدند، ميزان اضافه وزن (05/1 – 12/1) كيلوگرم در روز و ميزان اضافه وزن روزانه در گوساله‌هايي كه از جيره كنسانتره بصورت آزاد استفاده ميكردند (26/1 كيلوگرم در روز) گزارش شده است و هيچ تغيير قابل مشاهده‌اي با افزودن مكمل پروتئيني همراه با جو در افزايش وزن روزانه آنها مشاهد نشد (okiely et al.,1999) . آزمايشات نشان داد که سيلاژ گراس و سيلاژ چغندرعلوفه‌اي الگوي تخميري متفاوتي را در محيط سيلو و شکمبه داشته و گاوها بهسرعت به تغييرات ناگهاني جيره از سيلاژ گراس به سيلاژ چغندرعلوفه‌اي عادت کرده، و پس از 6 روز از زمان وارد کردن تغيير در جيره ، مصرف خوراک و pH شکمبه به حالت عادي برگشت. همچنين، هنگامي که گاوهاي نر اخته شده که از سيلاژ چغندرعلوفهاي که بدون استفاده از افزودني تهيه شده بود، به صورت آزاد استفاده کردند هيچ علائم بيماري در آنها مشاهد نشد و از لحاظ تخمير شکمبه‌اي شرايطي مانند گاوهايي را داشتند که در محدوديت غذايي بسر ميبردند.(Moloney et al., 1998)
2-2-خصوصيات زراعي چغندرعلوفه اي
چغندر علوفهاي گياهي است از تيره اسفناج وجنس بتا وگونه ولگاريس با نام علمي (Beta vulgaris) گياهي است دوساله که در سال اول کاشت، ريشه آن رشد ميکند ودر سال دوم پس از گذراندن دوره سرما ، بوته ساقه دار شده و گل وبذر ميدهند. ريشه اصلي چغندرعلوفهاي مخروطي شکل وکشيده است . طول ريشه در شرايط مناسب 180 سانتيمتر مي رسد، ولي طول قابل استفاده آن 30 سانتيمتر است . وزن متوسط ريشهها 7/0 تا يک کيلوگرم و قطر متوسط آن در قسمت گردن 10 تا 15 سانتيمتر است. برگها قسمت هوايي چغندر را تشکيل ميدهند و تعداد آن در بوته کامل به 80 عدد مي رسد. کشت چغندرعلوفهاي در شرايطي امکان پذير است که تابش نور خورشيد ، کافي ومنطقه محل کشت حداقل 180 تا 200 روز يخبندان باشد . پايينترين دمايي که چغندرعلوفهاي در آن فعاليت دارد(صفر گياه) 5 تا 8 درجه سانتيگراد است (رئيسيان زاده، 1379).

تصوير شماره 2-1: برگ، ريشه چغندرعلوفهاي

2-3- عوامل ضد تغذيه اي چغندرعلوفه اي
سازههاي ضدمغذي ترکيباتي هستند که در پي متابوليسم عادي خوراکهاي طبيعي و در اثر سازوکارهاي گوناگوني ايجاد و موجب نابهينه شدن تغذيه ميشوند.اين مواد به عنوان سازههاي سمي شناخته ميشوند، زيرا با خوردن آنها آثار بدي برجاي ميماند.در زمان مصرف آن از آلودگي با خاک بايد جلوگيري نمود، زيرا مصرف بيش از حد معمول آن باعث اختلالات هضمي مي گردد. در مواقع شديدتر اين موضوع ميتواند باعث کاهش کلسيم خون حتي مرگ شود. اگر بنا باشد برگ بصورت تازه به مصرف برسد به لحاظ جلوگيري از عوارض وجود تركيبات ضد تغذيه‌اي مانند ساپونين و اسيد اگزاليک بايد قبل از مصرف پلاسانده شود(Clark et al., 1975). اسيد اگزاليک جزء مواد کاهنده حلاليت محسوب ميشود که باعث بروز ناهنجاريهاي به کارگيري مينرالها در بدن ميشوند. در گياهان و نيز جانوران، اسيد اگزاليک به شکل آزاد و همچنين به شکل نمک وجود دارد. اين اسيد و يک دي کربوکسيليک اسيد11 آلي است که به آساني با کلسيم و منيزيم به نمکهاي محلول آن هر دو خورنده سمي هستند. به طور کلي ، اثر ضد تغذيهاي آن ناشي از تشکيل کمپلکس با کلسيم است که کلسيم را به شکل اگزالات12 رسوب و جذب آن را کاهش ميدهد. مسمونيت نيتراتي با مصرف علوفهاي ديده ميشود که با مقدار زيادي کود نيتروژني رشد کرده باشد و يا در گامههاي آغازين رشد، برداشت شدهاند. اين مسموميت ناشي از تشکيل کمپلکس متهموگلوبين و ناتواني آن در جابهجا کردن اکسيژن است (ماتور، آ. 1386).
2-4 تحقيقات انجام شده برروي چغندرعلوفه اي
در حال حاضر در کشور ما به دليل عدم آشنايي کامل با ارزش غذايي و نحوه استفاده بهينه ازچغندرعلوفه‌اي، بيشتر به صورت تازه به مصرف دام ميرسد که در اغلب موارد مشکلات گوارشي به همراه دارد. عملکرد ريشه چغندرعلوفه اي 75-50 تن و توليد برگ (در هر نوبت چين) حدود 20-10 تن در هکتاربوده و معمولا تا سه چين با فاصله 30 تا 40 روز برداشت مي شود(رئيسيانزاده، 1379) .يكي از روش هاي نگهداري و بهينه سازي توليدات علوفه‌اي و ضايعات كشاورزي، استفاده از روش سيلو نمودن است. با توجه به ارزش غذايي مناسب چغندرعلوفه‌اي که يکي از منابع خوراکي ارزان قيمت محسوب ميشود، علوفه مذکور مي تواند تا حدودي جايگزين سيلاژ ذرت علوفه‌اي شود. همچنين با استفاده از افزودنيهاي مناسب ميتوان ارزشغذايي وخوشخوراکي آن را بهبود بخشيد. تفاوت بين غدهها و ريشه‌ها در شكل كربوهيدرات ذخيرهاي آنهاست. در غدهها نشاسته يا فروكتانها و در ريشه‌ها سوكروز و يا گلوكز عمده كربوهيدارت ذخيرهاي را ميسازند. ماده خشك غدهها بيشتر و فيبر خام آنها كمتر از ريشه‌ها است. چغندرعلوفهاي جزو بوتههاي ريشه‌اي است كه احتياجات و شرايط توليد آن مثل چغندرقند است. كيفيت علوفه و عملكرد اين گياه بيش از چغندرقند است . ماده خشک توليدي در هر هكتار حدود 15-13 تن است. توليد علوفه تازه(طي چند چين برداشت) 90-80 تن با ماده خشک 12-19 درصد در هكتار است. ميزان پروتئين خام 12-13 درصد ، قابليت هضم 87 درصدو انرژي قابل متابوليسم برگ چغندرعلوفهاي 5/12-5/13 مگاژول در کيلو گرم ماده خشک گزارش شده است، همچنين درريشه ميزان پروتئين خام 2/6 درصد و فيبر خام 3/5 درصد و انرژي قابل متابوليسم را 8/11 مگاژول در کيلو گرم ماده خشک گزارش شده است(صوفي سياوش،1388) شرايط مناسب براي رشد چغندرعلوفهاي (Beta vulgaris) نظير چغندرقند است. عملكرد چغندرقند حدود 20 تن ماده خشك در هكتار و برگ توليدي طي چهار چين حدود 15-13 تن در هكتار گزارش شده است، حدود 75 درصد مادهخشك چغندر توليدي را ريشه تشكيل مي دهد (DAF,1998).

2-5- اساس تهيه سيلاژ از علوفه
علوفه يا ديگر منابع خوراکي دام قابل سيلاژ شدن را به صورت تازه يا پژمرده در مکانهاي خاصي که در اصطلاح سيلو ناميده ميشود، ريخته و با ايجاد محيط بيهوازي مناسب براي توليد اسيد، توده گياه را مقاوم و قابل نگهداري مينمايند. به توده گياهي که درون سيلو ريخته ميشوند، شماري از موجودات ريز چسبيده اند که بيشترين و مهمترين آنها عبارتند از : 1-باکتريهاي مول

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کننده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سيلو، تغييرات، تجزيه