پایان نامه با واژگان کلیدی ميليليتر، شکمبه، شيرابه

شد ((Makkar, 2000. سرنگ‌هاي شاهد در شروع، وسط و انتهاي سرنگها قرار داده شد. بعد از ريختن نمونه در سرنگها، بدنه پيستون با وازلين چرب شد و سپس سرنگهاي حاوي نمونه در انکوباتور با دماي 39 درجه سانتيگراد قرار گرفت، تا در زمان اضافه کردن شيرابه شکمبه ، محيط کشت بايد دماي مناسبي داشته باشد.
3-4-3-2- محلول‌هاي لازم براي آزمون توليد گاز
3-4-3-3- محلول عناصراصلي (ماکرومينرال)
– فسفات هيدروژن دي سديم 7/5 گرم ( Na2 HPO4)
– فسفات پتاسيم دي هيدروژن 2/6 گرم (KH2PO4)
– سولفات منيزيم 6/0 گرم (MgSO4, 7 H2O )
3-4-3-4- محلول عناصر کم مصرف (ميکرومينرال)
– کلريد کلسيم 2/13 گرم (CaCl2. 2H2O)
– کلريد منگنز 10گرم (MnCl2. 4H2O)
– کلريد کبالت 1 گرم ( CoCl2. 6H2O)
– کلريد آهن 8 /0 گرم (FeCl3. 6H2O)
3-4-3-5- محلول بافر
– کربنات هيدروژن سديم 70گرم (NaHCO3)
– کربنات هيدروژن آمونيوم 4 گرم HCO3 ( NH4)

3-4-3-6- محلول رزازورين
100 ميلي گرم رزازورين که با افزودن آب مقطر به حجم 100ميليليتر رسانيده شد.
3-4-3-7- محلول احيا کننده
دو ميليليتر سود يک نرمال و سپس 285ميلي گرم سولفيد دي سديم 7 آبه با آب مقطر به حجم 5/47 ميليليتر افزوده شد. محلول احياکننده بايد به صورت تازه و در مدت زمان کوتاهي قبل از شروع آزمايش تهيه شود. براي تهيه محيط کشت از هر يک از محلولهاي تهيه شده به مقدار ذيل، داخل فلاسک ريخته شد. حجم کل با استفاده از آب مقطر به حجم يک ليتر رسانيده شد و پس از مخلوط شدن، توسط همزن مغناطيسي، تا دماي 39 درجه سانتيگراد گرم شدند.

3-4-3-8- مواد لازم براي تهيه و آمادهسازي محيط کشت
– آب مقطر 474 ميليليتر
– محلول عناصر پرمصرف 237 ميليليتر
– محلول بافر 237 ميليليتر
– محلول عناصر کم مصرف 12/0 ميليليتر
– محلول رزازورين 22/1 ميليليتر
– محلول احيا کننده 50 ميليليتر

3-4-3-9-1- آمادهسازي محيط کشت
آب مقطر، محلول بافر، محلول عناصر پر مصرف، محلول عناصر کم مصرف و محلول رزازورين در داخل فلاسک ته صافي ريخته شد، تا دماي 39 درجه سانتيگراد حرارت دهي صورت گرفت و سپس محلول احيا کننده اضافه گرديد. حمام آب روي همزن در دماي 39 درجه تنظيم و مگنت در فلاسک قرار داده شد و جريان CO2 به آرامي در محلول برقرار گرديد تا اينکه رنگ آبي محلول به ارغواني و سپس شفاف تبديل شد (آماده بودن محيط کشت احيا). لوله CO2 بالا آورده شد، تا در بالاي سطح مخلوط شيرابه شکمبه – محيط کشت قرار گيرد، و اتمسفر بدون اکسيژن ايجاد گردد، pH بايد 7 تا 3/7 باشد.
3-4-3-9-2- تهيه مخلوط شيرابه شکمبه – محيط کشت
پيشنهاد شده كه مايع شكمبه قبل از تغذيه گرفته شود، زيرا ثبات بيشتري از لحاظ تركيب و فعاليت ميكروارگانيسم‌ها دارد. شيرابه شکمبه از سه راس دام (فيستولهدار) جمعآوري و از 4 لايه پارچهاي صاف گرديد، نسبت نهايي محيط کشت به شيرابه شکمبه 2 به 1 بود. منك و استينگاس (1988) عنوان كردند كه زماني كه هدف مقايسه نمونه‌ها باشد بهترين نسبت بافر به مايع شكمبه 1:2 (دو قسمت بافر به يک قسمت مايع شکمبه) است. مايع شکمبه صاف شده به بزاق مصنوعي اضافه گرديد. در طول انتقال مخلوط شيرابه شکمبه – بزاق مصنوعي به داخل سرنگها وارد شد، با نگه داشتن سرنگ به صورت عمودي و باز کردن گيره و فشار دادن پيستون، هواي اضافي سرنگها تخليه گرديد. حجم سرنگها يادداشت و در دماي 39 درجه سانتيگراد قرار داده شدند. قرائت حجم گاز توليدي در زمآن‌هاي 2، 6، 8، 12، 24، 48،72، و 96 ساعت صورت پذيرفت.

3-5-1- برآورد قابليت هضم ماده آلي(OMD)
براي تخمين قابليت هضم ماده آلي از حجم گاز توليدي بر اساس 200 ميليگرم ماده خشک در طول 24 ساعت و رابطه (3-9) زير استفاده شد (Makkar, 2004).
OMD = 88/14+8893/0GP+0448/0 CP+0651/0 ASH رابطه (3-11)
OMD: قابليت هضم ماده آلي (g/kg DM)
GP: حجم گاز توليدي تصحيح شده براي 24 ساعت (ml/ 200 mg of DM).
CP: پروتئين خام (g/kg DM)
ASH: خاکستر خام (g/kg DM)
3-5-2- برآورد ماده آلي قابل هضم در ماده خشک
برآورد DOMD با استفاده از رابطه (3-10) انجام گرفت:
رابطه(3-12) DOMD= OMD × %OM
DOMD: ماده آلي قابل هضم در ماده خشک (درصد)
OMD: قابليت هضم ماده آلي (درصد)
OM: ماده آلي نمونه (درصد)

3-5-3- برآورد انرژي قابل متابوليسم
اين پارامتر بر اساس رابطه (3-11)محاسبه گرديد(Makkar, 2004).
رابطه (3-13) CP2 00002859/0 + CP 0057/0 + GP 1357/0 + 2/2 =ME
ME: انرژي قابل متابوليسم (مگا ژول در کيلوگرم ماده خشک)

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تعيين، کيسهها، ريخته Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، مصرف کننده