پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کننده

3-4-1-1- اندازه گيري PH سيلو 277
3-4-1-2- تعيين درصد ماده خشک 278
3-4-1-3- تعيين درصد خاکسترخام و ماده آلي 299
3-4-1-4- اجزاي ديواره سلولي 299
3-4-1-4-1- ديواره سلولي(NDF) 299
3-4-1-4-2- ديواره سلولي بدون همي سلولز(ADF) 31
3-4-1-6- تعيين چربي خام 322
3-4-1-7-1- اندازهگيري ازت به روش تيتراسيون بعداز تقطير 333
3-4-1-7-2- آماده‌.سازي نمونه 333
3-4-1-7-3- هضم نمونه 344
3-4-1-7-4- تقطير و تيتراسيون 344
3-4-1-7-5- اندازه گيري پروتئين خام 355
3-4-2- تفسير نتايج حاصل از کيسه‌هاي نايلوني 355
3-4-3- آزمون توليد گاز 366
3-4-3-1- آماده‌سازي نمونه و سرنگ‌ها 366
3-4-3-2- محلول‌هاي لازم براي آزمون توليد گاز 377
3-4-3-3- محلول عناصراصلي (ماکرومينرال) 377
3-4-3-4- محلول عناصر کم مصرف (ميکرومينرال) 377
3-4-3-5- محلول بافر 377
3-4-3-6- محلول رزازورين 388
3-4-2-3- محلول احيا کننده 388
3-4-2-4- مواد لازم براي تهيه و آمادهسازي محيط کشت 388
3-4-2-4-1- آمادهسازي محيط کشت 399
3-4-2-4-2- تهيه مخلوط شيرابه شکمبه – محيط کشت 399
3-4-2-4-3- برآورد قابليت هضم ماده آلي(OMD) 40
3-4-2-4-4- برآورد ماده آلي قابل هضم در ماده خشک 40
3-4-2-4-5- برآورد انرژي قابل متابوليسم 41
3-5- محاسبات و تجزيه تحليل آماري 42
نتايج وبحث
4-1- نتايج تغييرات ترکيبات شيميايي تيمارهاي آزمايشي 444
4-1-1- ماده خشک (DM) 455
4-1-2- ماده آلي(OM) 455
4-1-3- خاکستر (ASH) 466
4-1-4- پروتئين خام(CP) 466
4-1-5- چربي خام (EE) 477
4-1-6- ديواره سلولي بدون همي سلولز (ADF) 48
4-1-6- ديواره سلولي (NDF) 488
4-1-7- اسيديته(PH) 498
4-2- آزمون توليد گاز 500
4-3- فراسنجه هاي برآورد شده توليد گاز 544
4-4- تجزيه پذيري ماده خشک تيمارهاي مختلف 555
4-4-1- تجزيهپذيري ماده خشك گياهان در زمان‌هاي مختلف انكوباسيون 555
4-4-2- فراسنجه هاي تجزيه پذيري ماده خشک تيمارهاي مورد مطالعه 577
4-5-آزمون خوش خوراکي 62
4-6- نتيجه گيري و بحث کلي 643
پيشنهادت 65

عنوان صفحه
جدول2-1- عوامل موثر بر دقت تكنيكهاي تجزيهپذيري شکمبهاي در شرايط In situ………………………………….20
جدول3-1- درجه بندي سيلاژ از نظر کيفيت برا اساس شاخص فلينگ………………………………………………………………..28
جدول4-1- ميانگين درصد ترکيبات شيميايي تيمار‌هاي مختلف چغندرعلوفه اي و سيلاژ آن…………………………..44
جدول4-2- ميانگين حجم گاز توليدي (ميلي ليتر/200 ميلي گرم ماده خشک )تيمارهاي مورد مطالعه…………….52
جدول4-3- گوارشپذيري ماده آلي و انرژي متابوليسمي تيمارهاي مورد بررسي…………………………………………………54
جدول4-4- ميانگين درصد تجزيهپذيري ماده خشک تيمارها در ساعات مختلف انکوباسيون شکمبه اي……………56
جدول4- 5- درصد فراسنجه‌هاي تجزيه پذيري چغندرعلوفه اي و سيلاژ آن………………………………………………………..59
جدول 4-6- ميانگين درصد ترکيبات شيميايي تيمار‌هاي مختلف چغندرعلوفه اي و سيلاژ آن…………………………….61
فهرست اشکال وتصاوير
عنوان صفحه
شکل4-1-تصوير برگ وريشه چغندرعلوفهاي…………………………………………………………………………………………………………..10
شکل4-2- توليد گاز (ميلي ليتر در 200 ميليگرم ماده خشک) تيمارهاي مورد مطالعه در زمانهاي مختلف انکوباسيون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
شکل4-3- تجزيه پذيري ماده خشک (درصد) تيمارهاي مورد مطالعه در زمانهاي مختلف انکوباسيون………………57
شکل4-4- خوش خوراکي( درصد ) تيمارهاي مختلف چغندرعلوفه اي و سيلاژ آن……………………………………………..62

فهرست نشانههاي اختصاري
Acid detergent fibre (ADF) فيبر محلول در شوينده اسيدي
Acid detergent lignin (ADL) ليگنين محلول در شوينده اسيدي
Ash خاكستر خام
Association of Official Agricultural Chemists 1990 (AOAC)
Crude fibre (CF) الياف خام
Crude protein (CP)پروتئين خام
Dry matter (DM) ماده خشك
Dry matter digestibility (DMD)ماده خشك قابل هضم
Digestibility organic matter in Dry matter (DOMD)ماده آلي قابل هضم در ماده خشک
Ether extract (EE)چربي خام
Flying plointشاخص فلينگ
Gross energy (GE) انرژي خام
Gas Production Testآزمون توليد گاز
In vitro digestibility قابليت هضم در شرايط آزمايشگاه
In situ degradability تجزيهپذيري در شرايط دام زنده
Metabolizable energy (ME) انرژي متابوليسمي
Neutral detergent fibre (NDF) فيبر محلول در شوينده خنثي
Organic matter (OM)ماده آلي
Organic matter digestibility (OMD)قابليت هضم ماده آلي
Platabilityخوش خوراکي .

1- مقدمه
71 ميليون راس دام معادل 120 ميليون واحد دامي در کشور وجود دارد، که براي تغذيه آن‌ها سالانه حدود 75 ميليون تن علوفه خشک مورد نياز است و لازم به ذکر است که در حال حاضر 106 ميليون واحد دامي در کشور وجود دارد (FAO, 1966). قرار گرفتن ايران در کمربند مناطق خشک و نيمه خشک، کمبود مراتع، پايين بودن سطح توليد علوفه درکشور، نياز به واردات و لزوم توليد محصولي با کيفيت و کميت بالا همگي بيانگر اهميت ويژه گياهان علوفه‌اي مي‌باشد. منگل و چغندرعلوفه‌اي و چغندر‌قند هر سه از اعضاي گونه Beta vulgaris هستند و جهت سهولت از روي ميزان ماده خشك طبقه‌بندي مي‌شوند(صوفي سياوش، 1388). كمترين ميزان ماده خشك و بيشترين مقدار پروتئينخام1 در منگل يافت مي‌شود همچنين، منگل از نظر قند فقيرترين اين سه نوع بهشمار مي‌رود. از لحاظ مقدار ماده خشك و قند، چغندرعلوفه‌اي بين منگل و چغندر قند قرار مي‌گيرد در حالي كه چغندرقند از نظر ميزان مادهخشك و قند غني‌ترين و از لحاظ پروتئينخام فقيرترين اين سه نوع است. ميزان مادهخشك چغندرعلوفه‌اي بطور متوسط 18 درصد مي‌رسد كه بسته به نوع واريته گياه، مرحله رشد و شرايط محيطي زمان برداشت اين مقدار متغير است. در هلند و دانمارك استفاده از چغندرعلوفه‌اي جهت تغذيه گاوهاي شيري مرسوم است (صوفي سياوش و جان‌محمدي، 1388). تفاوت بين غده‌ها و ريشه‌ها در شكل كربوهيدرات ذخيره‌‌اي2 آنها است. در غده‌ها نشاسته3 يا فروكتان‌ها و در ريشه‌ها ساكروز و يا گلوكز عمده كربوهيدرات ذخيره‌اي را تشکيل مي‌دهد. ماده خشك غده‌ها بيشتر و فيبرخام آنها كمتر از ريشه‌ها است. چغندر علوفه‌اي جزء بوته‌هاي ريشه‌اي است كه احتياجات و شرايط توليد آن مثل چغندرقند است. كيفيت علوفه و عملكرد اين گياه بيش از چغندرقند است. ماده خشک توليدي در هر هكتار حدود 13 تا 15 تن است. توليد علوفه تازه (طي چند چين برداشت) 80 تا 90 تن در هکتار با ماده خشک 12 تا 19 درصد است(صوفي سياوش، 1388). ميزان پروتئين خام 12 تا 13 درصد، گوارش پذيري 87 درصد و انرژي قابل متابوليسم4 برگ چغندر علوفه‌اي 5/12 تا 5/13 مگاژول در کيلوگرم ماده خشک گزارش شده است، همچنين، در ريشه ميزان پروتئين‌خام 2/6 درصد و فيبرخام 3/5 درصد و انرژي قابل متابوليسم را 8/11 مگاژول در کيلو گرم ماده خشک گزارش شده است (صوفي سياوش، 1388). خصوصيات اصلي محصولات ريشه‌اي، رطوبت زياد (750 تا 940 گرم در کيلوگرم ) و فيبر نسبتاً کم (40 تا 130 گرم در کيلو گرم ماده خشک) آنها است. ماده آلي ريشه‌ها از قابليت هضم زيادي برخوردارند (80 تا 87 درصد) و عمده آن را قند تشکيل مي‌دهند (50 تا 75 درصد). تجزيهپذيري پروتئين ريشه‌ها در شکمبه بالا و در حدود 80 تا 85 درصد مي‌باشد. چغندرعلوفه‌اي در مقايسه با چغندرقند داراي پروتئين خام بيشتر و قابليت تجزيه‌پذيري بيشتر است(صوفي سياوش، 1388). خوش‌خوراکي علوفه‌ها عامل مهمي است که ميزان مصرف آن در دام را مشخص مي‌کند و با ترکيبات شيميايي علوفه رابطه مستقيم دارد از جمله خصوصيات کيفي علوفه مي توان به خوش‌خوراكي و ارزش رجحاني، ارزش غذايي گياهان و گوارش‌پذيري اشاره کرد. خوش‌خوراكي5 بدين صورت تعريف مي شود كه مجموع عواملي است كه سبب مي‌گردد يك گياه در مقابل گياه ديگر براي دام مورد قبول‌تر باشد (ديانتي تيلکي و ميرجليلي، 1386). با توجه به اينکه ترکيبات چغندرعلوفه‌اي در برگ، ريشه و بوته کامل متفاوت است لذا تعيين ميزان خوشخوراکي آن ها در گوسفند که دام اصلي مصرف کننده اين محصولات مي‌باشد از اهميت ويژه اي برخوردار است.رابطه کم توقع بودن اين علوفه به لحاظ شرايط کشت و قدرت عملکرد مناسب در خاک‌هاي شور مي‌تواند اهميت استفاده از اين علوفه را بيان نمايد. نظر به اينکه چغندرعلوفه‌اي گياهي پر محصول بوده و داراي کربوهيدرات محلول به مقدار مناسبي است مي‌توان به وسيله سيلوکردن ارزش غذايي آن را حفظ کرد و در فصل زمستان که علوفه تازه در دسترس نيست از آن استفاده کرد. لذا تعيين ارزشغذايي و خوش‌‌خوراکي بخش‌هاي مختلف آن و مقايسه آن با نمونههاي سيلوشده مي تواند ارزش غذايي اين گياه را براي استفاده در تغذيه دام ها مشخص نمايد. چغندرعلوفه‌اي به دليل قابليت هضم بالاي مواد

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries پایان نامه درمورد نور فلورسنت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عوارض وجود، اضافه وزن